The Embassy will be closed on December 24 and 25 , 2018 for European Christmas Holiday.

christmas cardእ.ኤ.አ  ዲሴምበር 24 እና 25 ቀን 2018 በአውሮፓውያን የገና በዓል ምክንያት ኤምባሲው ዝግ መሆኑን እየገለጽን፣ መደበኛ ስራው ረቡእ  እ.ኤ.አ ዲሴምበር 26 ቀን 2018  የሚጀምር መሆኑን በአክብሮት እንገልፃለን፡፡

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

The Ethiopian Embassy in Stockholm will be closed on Monday and Tuesday 2018 for European Christmas holiday. The Embassy will resume the normal office hours on Wednesday December 26, 2018.